Отчеты
Наш Устав
APROBAT ÎNREGISTRAT

de Fondatorul Fundaţiei de Ministerul Justiţiei
la data de 20 martie 2017 al Republicii Moldova
nr. _________
din ______________


Şef Direcţie ______________
STATUTUL

FUNDAŢIEI PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI

„FREEDOM MOLDOVA”Chişinău 2017
I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova “Cu privire la fundaţii” Nr. 581 – XIV din 30 iulie 1999, este aprobat de Fondatorul Fundaţiei şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a Fundaţiei Pentru Protecţia Drepturilor Omului „Freedom Moldova”.

1.1. Fondator al Fundaţiei Pentru Protecţia Drepturilor Omului „Freedom Moldova” este: Petrenco Grigore.

1.2. Fundaţia este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, independentă, fără membri, dotată cu un patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul fondatorului, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute de prezentul statut. Durata activităţii este nelimitată.

1.3. Fundaţia este implicată în activităţi de protectie şi promovare drepturilor fundamentale a omului, în mod prioritar, a dreptului la integritatea fizică şi psihică, la libertatea individuală şi la apărare, la informaţie, la nedescriminare, la libertatea de conştiinţă şi exprimare, precum şi altor drepturi.

1.4. Fundaţia îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova şi altor ţări.

1.5. Sediul Fundaţiei şi a organelor permanente de conducere şi control ale Fundaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 133, ap. 26.


II. STATUTUL JURIDIC AL FUNDAŢIEI

2.1. Fundaţia este persoană juridică, are sigiliu, ştampilă rotundă, foi cu antet cu denumirea sa, balanţă proprie, conturi de decontare, inclusiv valutar, în instituţile bancare din Republică precum şi alte rechizite şi mijloace de indentificare vizuală înregistrate în modul stabilit şi necesare activităţii sale.

2.2. Fundaţia dobîndeşte şi realizează, în nume propriu, drepturi patrimonile şi personale nepatrimoniale, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, are bilanţ autonom, poate încheia în nume propriu tranzacţii: apare în calitate de reclamant şi reclamat în instanţe de judecată.

2.3. Activitatea Fundaţiei se desfăţoară în bază de autogestiune, pe principii de transparenţă, de colaborare cu organizaţile guvernamentale şi neguvernamentale din Republică şi străinătate în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.

2.4. Fundaţia acţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Statut.

2.5. Toate documentele Fundaţiei sînt valabile numai în cazul, în care acestea sunt semnate de persoane autorizate în limitele competenţei sale şi au aplicată ştampila Fundaţiei.

2.6. Fundaţia poate deschide filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova şi (sau) în străinătate în baza deciziei Consiliului.

2.7. Patrimoniul iniţial al Fundaţiei constituie 10 000 lei, care se va depune pe contul Fundaţiei de către Fondator imediat după deschiderea contului bancar al Fundaţiei.

2.8. Patrimoniul Fundaţiei constituie proprietatea acesteia şi nu poate fi revocat. Fundaţia în conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit scopurilor determinate de prezentul statut, exercită dreptul de posesie, folosinţă şi dispunere asupra patrimoniului aflat în proprietatea sa.


III. SCOPURILE ŞI METODELE DE ACTIVITATE ALE FUNDAŢIEI

3.1. Scopurile Fundaţiei sunt de a contribui la:
- Susţinerea drepturilor omului şi a democraţiei în Republica Moldova;
- Promovarea unui mediu sigur și propice, în care să se poată dezvolta societatea civilă, mass-media independente.
- Prevenirea şi stoparea abuzurilor și încălcărilor a drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în Republica Moldova

3.2. Pentru atingerea scopurilor sale Fundaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
- iniţierea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor locale, naţionale şi internaţionale în domeniile proprii de activitate;
- organizarea şi desfăşurarea pe un nivel local, republican şi internaţional a lecţiilor, conferinţelor, trainingurilor, seminarelor ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, activităţilor culturale şi de caritate etc. cu tematica ocrotirii drepturilor omului, pentru persoanele fizice şi reprezetanţii persoanelor juridice din domeniul public şi privat;
- procurarea, editarea şi difuzarea materialelor proprii, pliantelor informative şi publicitare în vederea realizării scopurilor statutare;
- stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare internaţionale;
- conlucrarea cu instituţiile statale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.
- obţinerea, din toate sursele existente, a informaţiilor privind represaliile, tortura, discriminarea, încălcările, restricţiile nejustificate şi ameninţările, în domeniul drepturilor omului
- monitorizarea situaţiei în domeniul ocrotirii drepturilor omului
- acordarea sprijinului şi asistenţei informaţionale şi consultative persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor fundamentale,
- atragerea atenţiei organizaţiilor publice şi private din domeniul ocrotirii drepturilor omului la cazurile de încălcare a drepturilor omului, mediatizarea acestora prin instituţiile mass-media şi apelarea la organele de stat împuternicite pentru combaterea acestor încălcări;
- contribuirea la afirmarea în conştiinţa populaţiei a valorilor democratice, respectului pentru drepturile omului, principiilor egalităţii şi nediscriminării;
- căutarea şi contactarea posibililor donatori (persoane fizice şi juridice) din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare;
- susţinerea materială a beneficiarilor Fundaţiei.

3.3. Beneficiari potenţiali ai Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice necomerciale, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate în mod gratuit,servicii sau remise o parte din bunurile Fundaţiei, în cadrul programelor desfăşurate de către Fundaţie în scopurile statutare a Fundaţiei.


IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI

4.1. Fundaţia este în drept:
• Să desfăşoare în condiţiile legii activităţi întru realizarea scopurilor statutare;
• Să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
• Să reprezinte şi să apere în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice, cît şi în faţa altor persoane fizice sau juridice drepturile şi interesele legitime ale Fundaţiei;
• Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie;
• Să susţină efectuarea cercetărilor ştiinţifice;
• Să contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor din domeniul ocrotirii drepturilor omului, provenite de la persoane fizice sau juridice;
• Să elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială şi nivelul de calificare, prin acordarea de burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;
• Să angajeze specialişti şi experţi şi alt personal, retribuindu-i în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopuri statutare;
• Să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
• Să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
• Să desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;
• Să creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;
• Să infiinţeze filiale şi reprezentanţe;
• Să dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învăţămîntului, educaţiei şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;
• Să încurajeze şi să sprijine material activitatea educativă prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi expoziţii atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
• Să susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, precum şi persoanele fizice.

4.2. Fundaţia este obligată:
• Să respecte prevederile prezentului Statut şi legislaţia în vigoare;
• Să modifice documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei în domeniu;
• Să reprezinte anual organelor abilitate darea de seamă, care conţine date despre activitatea sa, programele realizate, sursele de finanţare, valoarea totală a mijloacelor utilizate pe parcursul anului financiar, beneficiarii fundaţiei şi valoarea mijloacelor utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FUNDAŢIEI

5.1. Organele de conducere, executive şi de control ale Fundaţiei sunt:
• Consiliul Fundaţiei (organ de conducere);
• Administratorul Fundaţiei (organ executiv);
• Cenzorul Fundaţiei (organ de control).

5.2. Consiliul Fundaţiei este organul suprem de conducere care:
• elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Fundaţiei;
• aprobă planul de activitate şi bugetul Fundaţiei,
• aprobă raportul financiar anual şi raportul privind activitatea Fundaţiei;
• aprobă regulamentele interne de activitate ale Fundaţiei;
• aprobă statele de personal şi structura organizatorică a Fundaţiei;
• aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Fundaţiei;
• desemnează şi revocă Preşedintele Consiliului;
• alege membrii noi ai Consiliului Fundaţiei şi decide cu privire la revocarea membrilor Consiliului Fundaţiei
• desemnează precum şi eliberează din funcţie înainte de termen Administratorul Fundaţiei
• aprobă mărimea şi modul de achitare a remuneraţiei Administratorului Fundaţiei
• asigură respectarea de către Fundaţie a normelor etice prevăzute de sectorul necomercial

5.3. Consiliul Fundaţiei este organul care este în drept să ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii Fundaţiei.

5.4. Membrii ai Consiliului trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova. Prima componenţă a Consiliului Fundaţiei este numită de Fondator. Mandatul Consiliului este de 3 ani.

5.5. La expirarea mandatului Consiliului, membrii Consiliului vor numi următoarea componenţă a acestuia pentru un nou mandat. La alegerea membrilor noi al Consiliului membru actual al Consiliului nu poate să propună şi să voteze o candidatură proprie.

5.6. Membrii Consiliului nu vor putea pretinde la vreun folos material din partea Fundaţiei şi îşi îndeplinesc obligaţiile pe baze obşteşti.

5.7. Consiliul se întruneşte la necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru şi adoptă deciziile prin simpla majoritatea de voturi. Şedinţele Consiliului Fundaţiei sunt deliberative dacă la ele sunt prezenţi majoritatea membrilor Consiliului. Şedinţele Consiliului se convoacă de către Preşedintele Consiliului. La cererea unui membru al Consiliului sau a Administratorului Fundaţiei, Preşedintele consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia.

5.8. Fondatorul are dreptul să se prezinte la şedinţa Consiliului.

5.9. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces verbal semnat de Preşedintele Consiliului şi contrasemnat de secretarul Consiliului – Administrator al Fundaţiei. Asigurarea evidenţei proceselor verbale ale Consiliului este obligaţia Preşedintelui Consiliului.

5.10. Calitatea de membru al Consiliului se pierde în următoarele condiţii:
• în caz de deces;
• în caz de demisie cu respectarea termenului de către cel care demisionează, care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui Consiliului;
• în caz de expirare a mandatului.

5.11. În cazul situaţilor prevăzute la punctul 5.10, locul din Consiliul Fundaţiei rămîne vacant urmînd ca în termenul cel mai scurt posibil Consiliul să desemneze o altă persoană.

5.12. Preşedintele Consiliului Fundaţiei prezidează şedinţele Consiliului şi coordonează activitatea generală a Fundaţiei. Atribuțiile Președintelui Consiliului Fundației sînt stabilite prin decizia Consiliului Fundației.

5.13. Administratorul Fundaţiei este organul executiv al Fundaţiei, are mandatul de 3 ani şi este ales de Consiliul Fundaţiei şi are următoarele competenţe:
• o reprezintă Fundaţia în relaţiile cu organele de stat şi obşteşti din ţară şi străinătate
• organizează şi dirijează activitatea curentă a Fundaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliu;
• deschide şi închide conturi curente şi valutare în instituţiile bancare din ţară şi din străinătate;
• îndeplineşte obligaţiile de secretar la şedinţele Consiliului;
• încheie şi semnează din numele Fundaţiei fără procură, atît din ţară cît şi de peste hotare, acorduri, contracte, şi alte acte permise de legislaţia în vigoare;
• ia decizii privind angajarea şi eliberează din funcţie personalului angajat, stabileşte nivelul de remunerare a muncii pentru fiecare angajat în dependenţă de aportul individual şi mijloacele financiare existente, dispune încasarea pagubelor cauzate de către acesta şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, rezolvă alte probleme cu cadrele, inclusiv deplasările lor în republică şi strainătate;
• prezintă Consiliului dările de seamă şi bilanţul anual al Fundaţiei;
• pregăteşte şi prezintă un raport lunar privind activitatea Fundaţiei adresat societăţii civile, organizaţiilor mass-media, instituţiilor publice şi private din domeniu ocrotirii drepturilor omului precum şi tuturor persoanelor interesate
• soluţionează alte chestiuni curente;
• poartă răspundere personală deplină pentru activitatea Fundaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei.

Administratorul Fundaţiei are dreptul de a lua decizii în formă de ordine în orice domeniu ce ţine de activitatea Fundaţiei, cu excepţia celor incluse în competenţa Consiliului.

5.11. Controlul asupra activităţii Fundaţiei şi a organelor de conducere este exercitat de către organul de control – cenzor care se desemnează de către Fondator, Mandatul cenzorului este de 1 an. Cenzorul va efectua controale anual, sau în caz de necesitate la decizia Fondatorului, sau în conformitate cu prevederile legii.

5.12. Cenzorul supraveghează legalitatea şi corectitudinea adoptării deciziilor, efectuează controlul activităţii economico – financiare a Fundaţiei şi a corespunderii activităţii structurilor ei.

5.13. Cenzorul are dreptul să solicite documentele necesare şi explicaţii din partea Preşedintelui, membrilor Consiliului, Administratorului şi altor specialişti. Rezultatele controlului sunt expuse în raportul, care urmează a fi prezentat Fondatorului şi Consiliului.

5.14. Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei poate fi exercitat şi de către organele financiare şi fiscale de stat, în modul stabilit de legislaţie.

5.15. Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei se efectuează cel puţin o dată pe an.

5.16. Consiliul este în drept să desemneze în locul cenzorului un auditor independent sau o organizaţie care prestează servicii de contabilitate şi audit.

5.17. În cazul în care valoarea patrimoniului Fundaţiei va atinge un milion de lei Consiliul va crea în conformitate cu prevederile şi cerinţele legii cu privire la fundaţii Consiliul de tutelă. Consiliul de tutelă supraveghează conformitatea activităţii Fundaţiei cu legislaţia, cu statutul şi normele etice, precum şi ţinerea contabilităţii, exercită controlul asupra raportului financiar anual şi de activitate a Fundaţiei, informează Consiliul asupra neajunsurilor depistate şi formulează propuneri pentru înlăturarea lor, prezintă cel puţin o dată pe an Consiliului Fundaţiei un raport despre activitatea sa. Consiliul de tutelă are dreptul să controleze orice document al Fundaţiei, să ceară convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului.

VI. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FUNDAŢIEI

6.1. Pentru atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Statut, Fundaţia la momentul înregistrării dispune de patrimoniul iniţial 10 000 lei, care se va depune pe contul Fundaţiei de către Fondator imediat după deschiderea contului bancar al Fundaţiei.

6.2. Sursele de creare ale patrimoniului pot fi:
• contribuţiile Fondatorului;
• mijloacele obţinute ca rezultat al activităţii de acumulare a resurselor (desfăşurarea campaniilor pentru atragerea mijloacelor, organizarea activităţilor culturale, sportive, distractive etc.).
• încasări din bugetul public naţional şi din fondurile extrabugetare (în cazul fundaţiei de utilitate publică);
• donaţiile persoanelor fizice şi juridice atît din ţară cît şi din străinătate efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• granturi;
• venituri realizate din activităţile fundaţiei şi a întreprinderilor înfiinţate de ea desfăşurate în condiţiile legii;
• alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

6.3. Toate mijloacele financiare, materiale şi alte bunuri ce formează patrimoniul Fundaţiei, incluse în bilanţ, constituie proprietatea Fundaţiei, se utilizează pentru realizarea scopurilor prevăzute în Statut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.4. Mijloacele circulante ale Fundaţiei sînt păstrate în conturile de decontare sau alte conturi ale instituţiilor bancare din republică şi în străinătate.

6.5. Fundaţia este responsabilă pentru donaţiile primite şi utilizarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.

6.6. Venitul total al Fundaţiei este folosit la acoperirea cheltuielilor legate de realizarea sarcinilor statutare şi cheltuielilor administrative, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.7. Cheltuielile administrative cuprind 20 % din plăţile Fundaţiei şi includ cheltuielile pentru primirea şi evaluarea activelor, cheltuielile curente, inclusiv costul materialelor de birou întrebuinţate, cheltuielile pentru deplasări în republică şi străinătate, pentru remunerarea muncii angajaţilor, Administratorului Fundaţiei, cenzorului sau a persoanelor desemnate în locul Cenzorului.

6.8. Mijloacele Fundaţiei sînt folosite în scopuri statutare în baza deciziei Consiliului Fundaţiei, iar impozitarea se va face în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.

6.9. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile Fundaţiei, după cum Fundaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiile Fondatorului.


VII. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

7.1. Consiliul Fundaţiei are competenţa exclusivă de a aproba modificările şi completările Statutului.

7.2. Modificarea şi completarea Statutului se efectuează prin vot unanim al membrilor Consiliului Fundaţiei.

VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI

8.1. Încetarea activităţii Fundaţiei poate avea loc prin lichidare benevolă sau forţată.

8.2. Decizia privind lichidarea benevolă poate fi adoptată de către Fondatorul în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor, precum şi din alte motive, la discreţia lui.

8.3. Lichidarea forţată se efectuează în baza hotărîrii organelor abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

8.4. Lichidarea Fundaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la fundaţii şi Codul civil.

8.5. Comisia de lichidare determină existenţa patrimoniului, găseşte datorii şi creditorii, achitîndu-se cu ei, ia măsuri de recuperare a datoriilor faţă de persoanele terţe, întocmeşte bilanţul de lichidare, care urmează a fi prezentat şi aprobat de către organul, care a adoptat decizie privind lichidare.

8.6. Mijloacele financiare rămase, inclusiv sumele de la realizarea patrimoniului la lichidare, după achitarea cu bugetul, cu lucrătorii angajaţi de Fundaţie şi creditorii, sînt utilizate pentru realizarea scopurilor statutare, prin transmiterea lor către o altă fundaţie cu scopuri statutare analoage.


Fondator:
Petrenco Grigore.

Semnatura: , DLE hd WebMoney 24