Consiliului Municipal Chișinău
Dlui A.Talmaci,
Secretar,
Cc: Fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău
Fracțiunea PSRM din CMC (dlui I.Ceban)
Fracțiunea PL din CMC (dlui I.Cebanu)
Fracțiunea Partidul Nostru din CMC (dlui I.Cașu)
Fracțiunea PCRM din CMC (dlui V.Chirtoca)
Fracțiunea PPEM din CMC (dlui R.Codreanu)
mun.Chişinău, MD-2012 bd. Ștefan cel Mare, 83

Stimate Domnule Secretar!

Prin Legea № 235 din 13.11.2008 “privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor” se prevede funcționarea în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivel II a comisiilor locale de monitorizare a instituțiilor penitenciare. Comisia de monitorizare este formată din 7 membri, reprezentanţi ai societăţii civile. Componenţa nominală a comisiei de monitorizare se aprobă prin decizia consiliului local corespunzător.

Totodată, în municipiul Chișinău sunt mai multe penitenciare și izolatoare de detenție. Mai mult ca atît, anume în aceste instituții în anul precedent au fost constatate cele mai strigătoare la cer fapte de încălcare a drepturilor deţinuţilor, care au ajuns în presă: agresarea deţinuţilor de către forțele speciale "Pantera", moartea arestatului cet. Andrei Braguţa, multiple cazuri de deces suspect ale deținuților, neacordarea asistenței medicale, neadmiterea avocaților etc. La fel, și în rapoartele anuale ale Avocatului Poporului, Penitenciarul nr.13 (Chișinău) a fost caracterizat negativ, în mod regulat.

Faptul că o asemenea comisie există în mun. Chişinău nu se confirmă, inclusiv și după adresarea noastră către Avocatul Poporului. Considerăm extrem de necesară crearea Comisiei locale de monitorizare a instituțiilor penitenciare din mun. Chișinău.

De asemenea considerăm necesar, întru executarea Legii sus-menționate să inițiați crearea acestei comisiei, prin adresarea la organizațiile obștești din domeniu, cu propunerea de a înainta candidaturile. Conform prevederilor Legii № 235 din 13.11.2008 calitatea de membru al comisiei de monitorizare o poate avea persoana care a atins vîrsta de 25 de ani, manifestă un comportament demn în societate, nu are antecedente penale şi a fost propusă în calitatea respectivă de către o asociaţie obştească care activează de cel puţin 5 ani, unul din scopurile statutare ale acesteia fiind protejarea drepturilor omului (de exemplu, Amnesty International Moldova, PROMO-Lex ș.a).

Vă rugăm respectuos să ne informați privind acțiunile întreprinse de către Dvs.

Cu respect,

Administratorul Fundaţiei
„Freedom Moldova” Malinovschi Roman
Tags:
Stirea publicata la 5-01-2018, 17:27.

---
Rezultatele monitorizării de către reprezentanţii Fundației denotă faptul că, începând cu vara anului 2017, pe portalul guvernamental, care efectuează publicarea oficială pe internet a actelor normative ale Republicii Moldova (justice.md), nu se mai publică actele normative în limba rusă.

Baza actelor normative continuă să fie actualizată, însă acestea se publică numai în limba de stat.

În acest sens putem aduce multe exemple, în special,
Legea nr.151 din 14.07.17
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371225&lang=2

Legea nr.160 din 20.07.17
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371219&lang=2

Legea nr.175 din 21.07.17 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371238&lang=2

Legea nr.190 din 21.09.17
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371973&lang=2
ș.a., toate fiind publicate încă 3-4 luni în urmă, şi până în prezent nu este plasată varianta în limba rusă.

De asemenea, nu se traduc, şi chiar nu se mai plasează modificările recente ale legilor, care au fost publicate în limba rusă. De exemplu, Legea asociaţiilor obşteşti în versiunea rusă conţine ultimele modificări din 22.07.16, iar în versiunea română – din 02.11.17.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325424&lang=2

Este de neînţeles ce împiedică actualizarea bazei normative în ambele limbi, deoarece, după cum se cunoaște, în Monitorul Oficial se publică concomitent și traducerea în limba rusă a tuturor actelor normative noi.

Mai mult decât atât, potrivit Art. 101 din Legea nr.173 din 06.07.94, Guvernul trebuie „să asigure accesul liber şi gratuit prin internet la toate actele legislative şi normative publicate, în modul stabilit, după 23 iunie 1990, precum şi actualizarea acestora în măsura modificării şi completării lor”.

Fundația pentru protecția drepturilor omului „Freedom-Moldova” atrage atenţia tuturor organizaţiilor, care apără drepturile omului, precum şi atenţia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării asupra faptului că Guvernul nu-și onorează obligațiunile, privează în mod tacit şi fără explicaţii o parte semnificativă de cetățeni ai Republicii Moldova de accesul la legislaţia în vigoare. Considerăm că acest lucru creează un precedent periculos și condamnabil! Cerem Guvernului respectarea legislației în domeniul publicării actelor normative şi restabilirea drepturilor încălcate ale cetăţenilor!


15 decembrie 2017
Tags:
Stirea publicata la 18-12-2017, 11:34.

În luna septembrie curent, Fundația pentru protecţia drepturilor omului „Freedom Moldova” a solicitat Departamentului Instituţiilor Penitenciare permisiunea de a vizita Penitenciarul nr.13. Condiţiile de detenție în această instituție penitenciară au fost criticate în mod repetat inclusiv pentru admiterea torturii şi a numeroaselor încălcări ale drepturilor deținuților. Cu toate acestea, în ultimul timp, în acest penitenciar s-a creat o situaţie absolut alarmantă, care a stârnit îngrijorare în rândul mai multor cetăţeni. Reprezentanţii Fundației au optat pentru a-și face propria impresie despre situația din interiorul Penitenciarului nr.13.

Până atunci, ne-am apelat la Avocatul poporului (Ombudsman), atrăgându-i atenţia că la Chișinău nu există o comisie de monitorizare civilă a instituţiilor penitenciare, prevăzută de legislație. O asemenea comisie ar trebui să includă reprezentanţii organizațiilor societății civile (pentru protecția drepturilor omului) sau candidaturile propuse de Avocatul poporului. Spre regret, Avocatul poporului nu s-a arătat interesat de problema în cauză, nu a întreprins nici o acţiune în acest sens şi ne-a restituit demersul.

Prin scrisoarea din 28.09.17 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) și-a dat acordul pentru vizita reprezentanţilor „Freedom Moldova” a Penitenciarului nr.13, solicitând lista vizitatorilor, precum şi copiile buletinelor lor de identitate. Data vizitei urma să fie stabilită ulterior, printr-o scrisoare separată, după prezentarea listei solicitate. Fundația a prezentat lista compusă din trei apărători ai drepturilor omului, care a inclus Preşedintele Consiliului de administrare şi Directorul Fundației.

Răspunsul DIP din 23.10.17 a parvenit la adresa Fundației doar pe data de 10.11.17 (la 18 zile după înregistrarea acestuia în cancelaria DIP). În scrisoarea sa de răspuns Departamentul își modifică brusc condiţiile de vizită a Penitenciarului nr.13, permițând vizita numai unui singur apărător al drepturilor omului şi specificând data vizitei… de 03.11.17.

Astfel, Fundației îi rămâne doar să-și exprime indignarea şi nedumerirea, deoarece este evident că termenul pentru vizita a fost stabilit cu data depășită. Totodată, în scrisoare nu s-a dat nici o explicaţie de ce lista persoanelor a fost redusă de la trei la o singură persoană. Suntem convinşi că DIP intenţionat împiedică accesul apărătorilor drepturilor omului în Penitenciarul nr.13.

Considerăm că, în pofida „deschiderii” aparente, declarate în scrisorile și declaraţiile oficiale, precum şi atunci când instituțiile penitenciare sunt vizitate de mass-media afiliate guvernării (bloggeri, etc.), DIP din subordinea Ministerului Justiţiei își continuă politica de izolare și de închidere.

Solicităm Ministerului Justiţiei să permită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul apărătorilor drepturilor omului în Penitenciarul nr. 13 fără careva condiții prealabile. La fel, considerăm necesară crearea neîntârziată a comisiei de control civil al activității instituțiilor care asigură detenția persoanelor, ca un organ legitim pentru monitorizarea permanentă, mandatat cu efectuarea unor vizite periodice la Penitenciarul nr.13 şi alte instituţii de acest tip. Considerăm că, dacă o asemenea Comisie a societății civile ar fi fost instituită, atunci probabil, ar fi putut fi evitate multe cazuri de nerespectare a drepturilor omului şi tragedii.

20 noiembrie 2017.
Tags:
Stirea publicata la 22-11-2017, 16:12.

Fundația pentru protecția drepturilor omului Freedom Moldova îşi exprimă îngrijorarea cu privire la noile restricţii de acces la justiţie şi de reducere a transparenţei justiţiei impuse de noua redacție din 10 Octombrie 2017 a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti.

Prin acest Regulament, CSM a înăsprit condițiile de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie şi a limitat parţial accesul la ele pentru jurnalişti, societatea civilă, şi chiar pentru părţile implicate în procesul judecătoresc, şi în special:

- p.9 din Regulament impune radierea de pe pagina web a informațiilor despre data și ora ședinței de judecată, după desfășurarea acesteia. Iar informația respectivă va fi publicată cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței de judecată, fapt care va fi imposibil de verificat dacă condiția de radiere va fi respectată.

- vor fi anonimizate toate părțile în cauze judecate, care pot aduce atingere intereselor justiției (?) sau secretului comercial (p.18 lit.c) din Regulament). Astfel, referindu-se la secretul comercial sau așa-numitele „interese ale justiţiei”, poate fi restricţionat accesul la informaţii privind dosarele cu cea mai mare rezonanță, inclusiv în dosarul „furtului miliardului”.

- încheierile judecătorești nu vor mai fi publicate pe portalul național al instanțelor de judecată (p.19), doar cu excepția celor prin care se soluționează fondul unei probleme.

În afară de restricții susmenționate, Regulamentul nu propune nimic nou, și expunerea acestuia „în redacția nouă” (după aprobarea acestuia în iunie 2016) nu se pare oportună.
Fundația Freedom Moldova consideră că asemenea modificări pur şi simplu reduc la zero angajamentele autorităților responsabile în ceea ce ține de facilitarea accesului tuturor cetățenilor la cauzele judecătorești, pe care Moldova și-a asumat încă în 2007 , şi pentru care de atunci se alocau mijloace financiare semnificative de către partenerii externi ai ţării noastre.

Îndemnăm Consiliul Superior al Magistraturii să reexamineze acele prevederi ale noului Regulament, care restricţionează excesiv accesul la justiţie şi transparenţa sistemului judecătoresc. Totodată, ne rezervam dreptul de a contesta, în termenul legal, la Curtea Supremă de Justiţie decizia CSM privind adoptarea noului Regulament.

A se vedea HG Nr.776 din 03.07.2007, p.36 publicarea pe portalul web a informațiilor de interes public din activitatea instanțelor de judecată
http://lex.justice.md/ru/324494/


11 octombrie 2017.

Tags:
Stirea publicata la 12-10-2017, 16:30.

Fundația pentru protecția drepturilor omului ”Freedom Moldova” a declarat anterior despre multiplele încălcări ale normelor de procedură în perioada anchetei, dar și în cadrul procesului de judecată în așa-numitul ”dosar Platon”. Amintim, inculpatul Veaceslav Platon, care este unul din puținii martori cheie în dosarul ”furtul miliardului”, a fost eliminat din proces în baza unor motive inventate și foarte dubioase. În pofida faptului că, dosarul este unul de rezonanță, ședințele în așa-numitul ”dosar Platon”, nemotivat, se desfășoară în regim închis.

Evident că, în astfel de condiții, singura șansă a inculpatului de ași realiza dreptul său la apărare, rămân întrevederile cu avocații, prin care el poate aduce poziția sa la cunoștința instanței și a societății. Însă, chiar și această apărare, vădit limitată și neintegrală, nu este asigurată de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare, în special de către angajații Penitenciarului nr. 13.

Suntem nevoiți să constatăm că, inculpatul Platon, care susține că dispune de probele și informația necesară legată de furtul miliardului din sistemul bancar al țării, sistematic este privat de dreptul la întrevderea cu avocații.

Astfel, administrația Penitenciarului nr. 13, sfidând prevederile legislației cu privire la avocatură, Codul de Executare, Codul de Procedură Penală, pune piedici nu doar la realizarea dreptului la apărare a inculpatului, dar și împiedică cetățenii să afle informația de importanță publică în dosarul ”furtul miliardului”.
Freedom Moldova își exprimă îngrijorarea față de acțiunile ilegale ale conducerii Penitenciarului nr. 13 și subliniază că, ceea ce se întâmplă nu este nimic altceva, decât o izolare intenționată a inculpatului (care și fără de aceasta se află în detenție) de societate.

Noi atenționăm toate organizațiile și structurile internaționale cointeresate, care monitorizează funcționarea institutelor democratice în Republica Moldova, asupra sfidării fără precedent a drepturilor, normelor și procedurilor, care însoțesc așa-numitul ”dosar Platon”. Impedimentele intenționate și sistematice din partea autorităților de a face lumină asupra acțiunilor organizatorilor și executorilor ”jafului secolului”, confirmă o dată în plus caracterul politic al persecuției lui Veaceslav Platon.

22 august 2017
Tags:
Stirea publicata la 23-08-2017, 10:52.

Fundația Freedom Moldova continuă monitorizarea situaţiei referitoare la detenția la 19 iulie curent a celor doi protestatari – S.Tomșa şi S.Vlasov. Încă în ziua protestului circumstanţele reținerii lor au generat multe întrebări vizavi de acțiunile poliţiei. Ulterior, ambii deţinuţi s-au ales cu 10 zile de arest administrativ pentru aşa-numita „opunere de rezistentă colaboratorului de poliţie”. Nici în instanță, nici publicului larg nu a fost prezentată nici o probă video sau mărturie independentă care ar atesta „opunerea de rezistenţă”. Instanța de judecată a aplicat în mod nejustificat măsura excepțională de pedeapsă pentru protestatarii paşnici – arest administrativ.

Considerăm că avem în față încă un exemplu de abuz judecătoresc și polițienesc. Trebuie să constatăm că au devenit practici polițienești obişnuite cazurile în care colaboratorii organelor de drept, îmbrăcați în haine civile, scot din rîndurile protestatarilor şi-i supun pedepsei pentru a intimida pe alții. Condamnăm folosirea colaboratorilor de poliţie în scopuri politice în calitate de provocatori pentru discreditarea protestelor paşnice.

Totodată, Freedom-Moldova își exprimă îngrijorarea față de condiţiile în care protestatarii vătămați se aflau în arest. Aceste condiţii nu corespundeau normelor elementare de siguranță, au fost inumane și vădit menite să intimideze.

Fundația Freedom Moldova consideră că la 19 iulie poliţia a încălcat flagrant drepturile cetăţenilor la protest paşnic. Fundația atenționează și asupra faptului că poliţia este obligată să asigure ordinea publică în timpul desfășurării mitingurilor de protest, inclusiv siguranţa protestatarilor.

08 august 2017.

http://newsmaker.md/rus/novosti/menya-nachali-dushit-kak-poslednego-ugolovnika-blits-intervyu-nm-s-sergeem-tomshey-32886
Tags:
Stirea publicata la 9-08-2017, 09:08.

Fundația ”Freedom Moldova” se arată profund îngrijorată în legătură cu multiplele modificări ale Codului Muncii, adoptate la ședința Parlamentului din 21.07.17.

Printre cele mai sfidătoare modificări ale legislației, care afectează angajații, merită atenție reducerea concediului de îngrijire a copilului cu doi ani (de la șase la patru) și dreptul oferit angajatorului de a concedia pensionarii de vârstă din simplu motiv că aceștia obțin statutul de pensionar.

Totodată, au fost reduse împuternicirile sindicatelor de a-și apăra membrii din contul faptul că de azi înainte, angajatorul se va adresa sindicatelor nu pentru acordul de concediere a angajatului, ci pentru ”opinia consultativă”.

Modificările nu presupun nicio etapă de tranziție, care ar minimaliza șocurile, ceea ce înseamnă că din ziua publicării legii, toate femeile, aflate în concediul de îngrijire a copilului care a atins vârsta de patru ani sunt obligate să iasă la serviciu, iar orice pensionar de vârstă poate fi concediat prin ordinul angajatorului.

Fundația ”Freedom Moldova”condamnă încălcarea flagrantă a drepturilor muncitorilor în Moldova. Asemenea amendamente drastice Codul Muncii n-a mai suferit din momentul adoptării sale, adică mai bine de 14 ani. Atenționăm și asupra faptului că votarea în lectura a doua a fost organizată în regim de urgență, fără consultarea societății civile și organizațiile de profil.

25 iulie 2017 г.
Tags:
Stirea publicata la 26-07-2017, 15:01.

Stirea publicata la 13-07-2017, 17:21.

Legislația Republicii Moldova cu privire la organizațiile necomerciale este depășită și nu asigură o protecție suficientă a acestora împotriva abuzurilor. În primăvara anului 2016, ministrul Justiției, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organizații ale societății civile de a îmbunătăți legislația cu privire la organizațiile necomerciale și a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai Ministerului Justiției.

Grupul a lucrat mai mult de un an și a elaborat un proiect de Lege menit să înlocuiască Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde și practici internaționale și ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil și independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de experți internaționali și supus consultărilor publice cu participarea organizațiilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justiției. Pe durata activității sale, grupul de lucru s-a bucurat de independență și nu a fost supus influenței improprii din partea conducerii Ministerului Justiției sau a altor autorități. Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor din grupul de lucru au recepționat de la reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adiționale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justiției.

Completările includ „prevederi speciale privind activitatea politică a organizațiilor necomerciale”, care în esență limitează activitatea organizațiilor neguvernamentale și stabilesc interdicții pentru finanțarea acestora, directă sau indirectă, din afara Republicii Moldova. Restricțiile se referă la organizații care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ. Restricțiile se referă și la organizațiile care, potrivit inițiativei, pot participa sau interveni în activități politice, în campanii electorale, activități legate de programe electorale, susținere a partidelor politice, lideri a acestora sau candidați, acțiuni de promovare a acestora sau oricare acțiuni lansate de aceștia, desfășurate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât și în afara alegerilor. Aceste organizații nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

Ajustările, de asemenea, vizează și reguli suplimentare de transparență financiară a tuturor organizațiilor care beneficiază de finanțare din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui să depună la Ministerul Justiției rapoarte financiare trimestriale și anuale. Asta chiar dacă aceste rapoarte se prezintă lunar și anual către organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui să publice și alte rapoarte de confirmare a provenienței mijloacelor financiare și a veniturilor organizației, dar și ale membrilor organelor de conducere ale acestora. În plus, organizațiile vor trebui să depună și o declarație scrisă privind veniturile și cheltuielile din „activități politice” la Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală și să o publice pe pagina lor web.

Pentru încălcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justiției va aplica sancțiuni organizației necomerciale și membrilor organelor de conducere ale organizației. Printre sancțiuni se numără amenda în mărimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organizația a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum și lichidarea organizației, ultima fiind dispusă de judecător.

Organizațiile semnatare susțin că propunerile ministrului Justiției nu pot fi susținute sub nicio formă, deoarece acestea sunt contrare standardelor internaționale și pun în pericol întregul sector asociativ și democrația în Republica Moldova.

Societatea civilă consideră că propunerile reprezintă un atac împotriva organizațiilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activități de dezvoltare a democrației participative. Majoritatea absolută a ONG-urilor din Moldova beneficiază de fonduri susținute de partenerii de dezvoltare. Astfel de măsuri vor lipsi de finanțare majoritatea ONG-urilor active din țară, iar organizațiile și fundațiile politice străine care activează în Republica Moldova ar trebui să-și încheie activitatea. Aceasta va afecta miile de persoane care beneficiază în mod direct de pe urma activității ONG-urilor și funcționarea democrației în Republica Moldova.

Prevederile propuse sunt contrare și Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în elaborarea politicilor și reformelor din Republica Moldova. Societatea civlă reamintește că însăși statul Republica Moldova beneficiază de susținere financiară continuă din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, restricționarea finanțării din exterior pentru sectorul neguvernamental este cel puțin disproporționată.

Această inițiativă vine într-o perioadă în care atestăm un regres în ceea ce privește mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, inclusiv datorită atacurilor îndreptate împotriva mai multor activiști din societatea civilă. Nu poate fi ignorată nici declarația Președintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promovării prevederilor de limitare a finanțării din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea să credem că acest incident nu reprezintă politica promovată de guvernare în privința ONG-urilor.

Din considerentele expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

ministrului Justiției să renunțe la inițiativa de limitare a finanțării activității ONG-urilor din exterior, precum și la orice alte inițiative menite să limiteze activitatea acestora și să expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;
Guvernului și Parlamentului să voteze proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale elaborat de grupul de lucru fără a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratată de noi drept o confirmare implicită a unei politici de limitare a activității sectorului asociativ;
Corpului diplomatic și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze îndeaproape situația societății civile din Republica Moldova și inițiativele de suprimare a activității sectorului asociativ în Republica Moldova, și să întreprindă toate măsurile pentru a asigura că mediul de activitate al organizațiilor societății civile și a libertății presei nu se înrăutățesc.
Notă: Proiectul de lege, cu propunerile adiționale ale Ministerului de Justiție (art. 26-28) au fost publicate în după amiaza zilei de 11 Julie 2017, după lansarea declarației și este disponibil aici.

Textul intergal al declarației este disponibil aici.

The English version of Declaration can be downloaded here.

Organizațiile semnatare:

Alianța INFONET
Alianța Studenților din Moldova
Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
Amnesty International Moldova
Asociatia Presei Independente (API)
Asociația „Piligrim-Demo”
Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți
Asociația Obștească „Pro-Trebujeni”
Asociația Obștească „QNA Moldova”
Asociația Obștească ADR ”Habitat”
Asociația Obștească Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
Asociația pentru Politica Externă (APE)
Asociația Promo-Lex
Centrul „EuroPass”
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul Analitic Independent Expert-Grup
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Centrul de Drept al Femeilor
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Centrul de Informații GENDERDOC-M
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul International „La Strada”
Centrul National de Drept „AD LEGEM”
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
Centrul pentru jurnalism independent (CJI)
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
Clinica Juridică Universitară Bălți
Comunitatea WatchDog.MD
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
CPR – Moldova
Eco-TIRAS
Fundația Est-Europeană
Fundația Freedom Moldova
Fundația Soros-Moldova
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
Mișcarea Ecologistă din Moldova
Transparency International Moldova (TI-Moldova)
Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor
Lista semnatarilor rămâne deschisă

Tags:
Stirea publicata la 13-07-2017, 13:12.


De Ziua Internațională pentru susținerea victimelor torturii, Fundația ”Freedom Moldova” a emis o Declarație în care constată că spre refret, fenomentul torturii și tratamentului inuman cu oamenii continuă să fie prezent în Republica Moldova.

La baza torturii stă, în primul rând, factorul uman. Anume cu ajutorul eforturilor funcționarilor de la putere este cel mai ușor să organizezi suprimarea demnității umane, care reprezintă esența torturii. Uneltele materiale sunt doar folosite pentru tortură, dar în sine nu cauzează durere și umilință. Tortura este profund criminală ca formă, ca și conținut, ca și scop (obținerea depozițiilor, intimidarea), ca și consecințe (frica, agravarea atitudinii dușmănoase, neîncrederea față de autorități, discreditarea sistemului de justiție).

De aceea, este important să fie curmate și anchetate fiecare incident, fiecare caz de tortură. De aceea, este atât de important să fie realizate reforme, îndreptate nu spre schimbarea condițiilor materiale ale organelor, reformarea structurilor organelor de drept, etc., ci pentru purificarea colectivului organelor de drept, celor penitenciare, care fac uz de atribuțiile sale pentru organizarea torturii. Persoanele care au practicat această gravă abaterea, nu trebuie să fie tolerate, nu trebuie să fie ”reeducate”, ci să plece din organele de stat și să fie judecate pentru faptele sale.

Fiecare organ, care are ca funcție de bază combaterea torturii (sunt multe, de la Consiliul pentru prevenirea torturii până la Procuratura specializată și ministerul Justiției), trebuie să realizeze că scopul principal al său este lupta cu acest fenomen. Nu doar constatare, rapoarte, nu doar înștiiințarea altor organe, ci lupta zilnică. Anume ea salvează vieți și păstrează supremația legii în Moldova. Cazurile de tortură, despre care se vorbește în rapoartele organelor abilitate, trebuie să fie monitorizate de la început și până la sfârșit, nu doar să fie înregistrate în calitate de încă o secțiune la capitolul ”plângeri”. În lupra cu tortura trebuie să amintim despre principiile de bază, adoptate de Procuratura Generală înă în anul 2013: caracterul imediat, prevenirea oricăror forme de tortură, protecția victimelor torturii, păstrarea confidențialității.
Oo mare responsabilitate în acest sens este pe seama lucrătorilor medicali, în special a celor de la ”Urgență” și celor care sunt atașați la instituțiile penitenciare, pe care îi somăm să-și exercite atribuțiile fără frică, conform legii și conștiincios.

În context, Fundația amintește din nou despre cazul de rezonanță cu maltratarea deținuților, inclusiv a minorilor, la Penitenciarul nr.13, caz despre care deja de 3 săptămâni nu există nicio informație, nici despre acțiunile de anchetă, nici măcar dacă a fost intentat sau nu un dosar penal în acest caz.

Fundația va monitoriza strict acest caz și altele similare și va susține orice persoană, care a avut de suferit de pe urma acțiunilor de tortură.

26 iunie 2017
Tags:
Stirea publicata la 26-06-2017, 15:09.

Inapoi 1 2 Inainte